I. Základní ustanovení

1.     Provozovatelem Památníku Tomáše Bati je statutární město Zlín, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, IČO: 00283924.

2.     Památník Tomáše Bati (dále jen „Památník“) je tvořen dvěma objekty: vlastním objektem Památníku (na adrese nám. T. G. Masaryka 2750) a Infopointem Památníku Tomáše Bati (dále jen „Infopoint“), který je umístěn ve vedlejší budově gymnázia (nám. T. G. Masaryka 2734).

II. Přístup do Památníku, prohlídky, prodej vstupenek

1.     Památník je otevřen celoročně, přístupnost je časově vymezena provozní dobou. Prohlídky jsou organizovány v rámci provozní doby vždy v celou hodinu.

Období: květen – září (otevřeno út – ne)
Provozní doba Infopointu:
9:30 – 17:30

Začátek prohlídek Památníku:
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Období: říjen – duben (otevřeno st, pá – ne)
Provozní doba Infopointu:
9:30 – 16:30

Začátek prohlídek Památníku:
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00

2.     Vstup do budovy Památníku je možný pouze v doprovodu průvodce. Prohlídky Památníku podléhají vstupnému dle aktuálního ceníku. Návštěvník je povinen průvodci na vyžádání předložit vstupenku.

3.     Vstupenky je možné zakoupit v Infopointu po celou jeho provozní dobu. Vstupenky je také možno si předem na konkrétní den a čas rezervovat on-line na www.pamatnikbata.eu. Zaplacené vstupné se nevrací.

4.     Návštěvník po zakoupení vstupenky vyčká na průvodce v Infopointu. Průvodce se skupinou návštěvníků přejde do Památníku. Prohlídka včetně výkladu trvá cca 45 minut.

5.     Počet návštěvníků v jedné prohlídkové skupině je stanoven nejvýše na 30 osob, v případě organizované skupiny na 50 osob. Minimální počet osob nutný pro uskutečnění prohlídky stanoven není.

6.     Ve výjimečných případech lze umožnit vstup do Památníku i mimo provozní dobu, a to na základě předchozí dohody s vedoucí Památníku.

III.  Fotografování a ochrana osobních údajů

1.     Fotografování je v prostorách Památníku a Infopointu povoleno, výhradně však pro osobní potřebu a bez použití blesku a stativu.

2.     Fotografování pro jiné než osobní účely povoluje vedoucí Památníku. V případě povolení je autor snímku povinen zajistit při zveřejnění dodržení podmínek zachování autorského práva[1], občanského zákoníku[2] a zveřejnit údaje o fotografovaném objektu a jeho provozovateli.

3.     Vnitřní prostor Památníku i Infopointu je monitorován v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení[3] kamerovým systém se záznamem, a to za účelem zabezpečení ochrany majetku provozovatele a majetku, života a zdraví osob, které se v Památníku a Infopointu pohybují. K jiným účelům není záznam z kamerového systému využíván. Záznam z kamerového systému není předáván třetím osobám a je uchováván v digitální podobě po dobu 7 kalendářních dnů, poté je automaticky mazán; výjimkou jsou případy, kdy je příslušný úsek záznamu v případě potřeby uchován a předán přestupkovým orgánům, soudům či orgánům činným v trestním řízení jako důkazní prostředek v rámci řešení spáchané trestné činnosti nebo způsobených škod na majetku provozovatele či životě, zdraví nebo majetku jiných osob. Jednotlivé kamery systému jsou umístěny v souladu s obecnými požadavky přiměřenosti a ochrany soukromí. Provozovatelem, správcem i zpracovatelem záznamů z kamerového systému je provozovatel Památníku.

IV.  Ochrana majetku a pravidla chování návštěvníků

1.     Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny průvodce a personálu Památníku. V případě organizovaných skupin nese odpovědnost za chování účastníků prohlídky jejich vedoucí (např. učitel, vychovatel, průvodce CK).

2.     Osoby pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, osoby ve značně znečištěném oděvu a ty, které svým chováním mohou poškodit zařízení nebo exponáty Památníku, případně ohrozit bezpečnost ostatních návštěvníků, nemají do prostor Památníku a Infopointu přístup, případně z nich mohou být vykázány.

3.     Do prostor Památníku i Infopointu je zakázáno:

a)  vstupovat se zbraní a obdobnými předměty

b)  vstupovat se psy a jinými zvířaty s výjimkou vodicího psa pro nevidomé nebo asistenčního psa

c)  kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm; v případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny personálu Památníku

d)  dotýkat se letadla a jeho podstavce či se naklánět přes snížené zábradlí 2. podlaží do prostoru s letadlem

e)  manipulovat se stojanovými lampami a podlahovými zásuvkami (nebezpečí úrazu el. proudem!)

f)   pohybovat se v blízkosti podzemních prostor za Památníkem (nebezpečí pádu!)

g)  nepřiměřeně se vzdalovat od průvodce (zdržovat se v jiné etáži nežli zbytek návštěvnické skupiny)

h)  rušit hlukem (hudbou, hlasitými projevy a podobnou činností) návštěvníky či výklad průvodce

i)    odhazovat odpadky mimo odpadkové koše

4.     Památník byl obnoven do své původní podoby z roku 1933, což znamená některá specifická omezení, která jsou návštěvníci kvůli své bezpečnosti povinni respektovat:

a)  podlaha může být v některých místech kluzká, je třeba pohybovat se opatrně

b)  je zakázáno pohybovat se v bezprostřední blízkosti skleněného pláště budovy či manipulovat s okny (nebezpečí praskání skel a pádu!)

c)  schodiště nemá podestu ani madla, jeho zábradlí je snížené, je třeba pohybovat se opatrně a nenaklánět se přes zábradlí

d)  je zakázáno vyklánět se z balkonu ve 2. podlaží, jeho zábradlí je snížené

5.     Způsobí-li návštěvník porušením návštěvního řádu nebo jinou nepřiměřenou činností škodu, bude s ním sepsán protokol. Při neochotě návštěvníka prokázat totožnost bude vyžádána asistence Policie ČR[4]. Rozsah, výše a způsob náhrady bude určen podle příslušných předpisů.

6.     V případě úrazu návštěvníka zajistí přítomný personál první pomoc nebo přivolání lékařské pomoci. O úrazu sepíše protokolární záznam a odevzdá jej nejpozději do dalšího pracovního dne nadřízenému pracovníku.

7.     Infopoint i Památník jsou přístupné bezbariérově, nikoliv však již další podlaží Památníku (2. a 3.), tam je přístup možný pouze po schodech.

8.     Nedodržení výše uvedených návštěvnických pravidel je důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného.

V.  Mimořádné situace

1.      V případě mimořádných situací, jako například:

a)  extrémně nepříznivé povětrnostní podmínky

b)  bezpečnostní hrozba

c)  významné zdravotní potíže nebo úraz některé ze zúčastněných osob

d)  přerušení dodávky elektřiny a vody

e)  jiná porucha, havárie či nenadálá událost

mohou být prohlídky i celkový provoz Památníku přerušeny nebo ukončeny a oba objekty (Památník a Infopoint) následně uzavřeny. Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny personálu a spořádaně objekty Památníku opustit. Návštěvníci v takových případech nemají nárok na náhradu vstupného.

2.      V případě nutnosti je personál Památníku povinen přivolat příslušnou složku integrovaného záchranného systému.

VI.  Závěrečná ustanovení

1.      Zřizovatel nenese žádnou odpovědnost za úrazy a škody vzniklé v důsledku porušení tohoto návštěvního řádu.

2.      Návštěvníci mohou vyjádřit své připomínky, poznatky, zážitky a zkušenosti z prohlídky v návštěvní knize. V případě stížnosti na poskytované služby se kromě zápisu mohou obrátit na příslušného vedoucího pracovníka, nebo přímo na vedení Odboru kultury a památkové péče MMZ.

[1] zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
[2] § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
[3] Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v a se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
[4] § 63 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky