První podmínkou prospívání našeho závodu je, abyste se nedomnívali, že závod je jen váš, že je jen pro vás. Závod náš nebyl k tomu také vybudován, aby zajistil existenci jen jeho zakladatelům. Vyšší pohnutky to byly, které na nás působily, abychom potlačili své vášně a choutky, pokud jsme je viděli, že jsou závodu škodlivé. Nebylo to jednou, co jsme byli odhodláni, životy své obětovat ve prospěch závodu, a jeden z naší rodiny mu již za oběť padl. To se nedělá jen proto, aby se zajistil majetek.
V rozvoji našeho závodu spatřovali jsme rozvoj a zajištění blahobytu celého kraje. Bylo naší chloubou a pohnutkou k další neúmorné práci, když jsme viděli, že závodem naším přinášíme nový, do toho času nepoznaný život do našich krajů, že zvedá se jeho rozvojem všeobecný blahobyt a vzdělání našeho lidu.
Byla to touha tvořit, poskytovat stále většímu a většímu množství lidu účast na výhodách, které náš závod jak zaměstnancům, tak zákazníkům poskytoval.
Pokud budete této velké ideji sloužit, potud budete ve shodě se zákony přírodními a lidskými. Jakmile ale budete každý pamatovat sám na sebe, jakmile přestanete sloužit svým závodem všeobecnu, stanete se zbytečnými a padnete neodvratně.

Tomáš Baťa, Doprovod k mé poslední vůli