Organizátor fotosoutěže: statutární město Zlín, odbor kultury a památkové péče, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín, Česká republika

Termín konání: Fotosoutěž probíhá od 21. 3. 2019 do 30. 4. 2019. Konečná uzávěrka zasílání fotografií je 30. 4. 2019. V termínu 2. – 8. 5. 2019 vybere tříčlenná porota složená ze zástupců organizátora z doručených fotografií 3 výherce. Od 10. 5. 2019 bude na stránkách fotosoutěže uveden seznam výherců.

Výhra: Odborná porota vybere 3 nejlepší snímky. Jejich autoři s jedním doprovodem budou mít po dobu 3 měsíců od otevření neomezený vstup do památníku (samozřejmě v rámci otevírací doby).

Účastníci: Účastníkem fotosoutěže se stane každá fyzická osoba, která v době trvání fotosoutěže zašle soutěžní fotografii a splní pravidla fotosoutěže – viz níže.

Pravidla fotosoutěže: Účastník uvede své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště – popřípadě i adresu kontaktní, pokud se neshoduje s adresou trvalého bydliště, e-mail, telefonní kontakt) a vysloví souhlas s podmínkami fotosoutěže. Podmínkou účasti ve fotosoutěži je zaslání soutěžní fotografie o max. velikosti 3 MB (minimální rozlišení 1024×768 pixelů) ve formátu JPG pomocí elektronického formuláře www.zlin.eu/ptb-fotosoutez. Každý účastník může zaslat maximálně 3 snímky, k nimž připojí název, příp. krátký popis.

Zasláním soutěžní fotografie účastník fotosoutěže prohlašuje, že:

 • fotografii pořídil osobně, a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva jejího užití v neomezeném rozsahu
 • osoby zachycené na jím pořízeném snímku souhlasí se zveřejněním dané fotografie a jejím použitím dle podmínek fotosoutěže

Do fotosoutěže nebudou zařazeny fotografie, které:

 • nesouvisí s tématy této fotosoutěže
 • nebudou opatřeny jménem a příjmením autora
 • mají neetický obsah (propagují pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost atd.)
 • jsou opatřeny vulgárním, či jinak pohoršujícím popiskem
 • byly, dle informací dostupných organizátorovi fotosoutěže, pořízeny jiným autorem, než je účastník fotosoutěže
 • nevyhovují kvalitou nebo rozlišením
 • obsahují jakékoliv nápisy (fotografie nesmí obsahovat jakékoliv viditelné nápisy z důvodu možného považování za reklamu; výjimkou je nenápadný copyright či krátký nápis)
 • budou do fotosoutěže přihlášeny před zahájením fotosoutěže nebo po termínu uzávěrky pro zasílání fotografií
 • se shodují s již dříve zaslanými fotografiemi téhož autora (fotografie shodné v podstatných znacích)

Zasláním fotografie poskytuje účastník fotosoutěže organizátorovi právo využívat fotografii všemi zákonem dovolenými způsoby užití, nejen v rámci fotosoutěže a její propagace, ale i pro účely propagace organizátora či propagace jím poskytovaných služeb. Tato licence se poskytuje jako bezúplatná, je časově a územně neomezená, k neomezeným způsobům užití ze strany organizátora. Organizátor není povinen toto oprávnění využít.

Organizátor nepřebírá přijetím soutěžních fotografií jakoukoli odpovědnost za obsah fotografií, porušení práv třetích osob jejich zobrazením na fotografii či užitím fotografie ze strany organizátora v dobré víře v souladu s těmito podmínkami.

Způsob vyhodnocení:

Výběr vítězných fotografií provede porota složená ze zástupců organizátora, a to v termínu 2. – 8. 5. 2019. Budou vybrány tři nejlepší snímky bez určení pořadí s tím, že od každého účastníka bude vybrána pouze jedna nejlépe ohodnocená fotografie. Organizátor si vyhrazuje právo neobsadit všechna tři výherní místa.

O případných stížnostech soutěžících rozhodne organizátor.

Od 10. 5. 2019 bude na facebookových a webových stránkách fotosoutěže uveden seznam výherců. Výherci budou zároveň informováni e-mailem či telefonicky. Předání cen proběhne v Památníku Tomáše Bati ve Zlíně v čase a termínu, který včas určí organizátor

Obecné podmínky fotosoutěže: Výherci budou o výhře srozuměni e-mailem nebo telefonicky.
V případě neúčasti výherců na předání cen jim budou ceny po domluvě předány osobně v místě sídla organizátora nebo zaslány poštou do 14 dnů ode dne stanoveného jako datum předání výhry.  Organizátor není zodpovědný za ztrátu nebo nedoručení zásilek výhercům. Za výhru není možné požadovat finanční náhradu. Není možná výměna ceny za jinou cenu, stejně tak není možné vyměnit udělenou cenu za jiné předměty nebo služby.

Organizátor fotosoutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání fotosoutěže pozměnit pravidla nebo fotosoutěž zrušit bez udání důvodu.

Účastník fotosoutěže bere na vědomí, že jeho jméno, příjmení a obec, v níž má veden trvalý pobyt, bude zveřejněn ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách a sociálních sítích v rámci vyhlášení výsledků fotosoutěže. Správcem osobních údajů se pro tyto účely stává statutární město Zlín, sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín.

Osobní údaje budou chráněny ve shodě s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Údaje budou zpracovány zaměstnanci organizátora automatizovaně nebo jinými prostředky. Poskytnuté osobní údaje bude organizátor zpracovávat po dobu nezbytně nutnou k prokázání průběhu konání fotosoutěže a prokázání poskytnutí licence k účastníkem zaslané fotografii (nejdéle však 10 let od ukončení fotosoutěže). Dané osobní údaje budou použity pro organizaci a průběh soutěže včetně informování účastníka o výsledcích. Podrobné informace
o zpracování osobních údajů lze nalézt na www.zlin.eu/gdpr